Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 7. října 2014

Purkrechtní kniha z roku 1633

V urbáři vrbického panství z roku 1668 jsem objevil zápis o zakoupení gruntu Adamem Šemíkem. To byl ovšem jen stručný opis, který byl kolem roku 1670 opsán ještě jednou do jiné gruntovní knihy. Obě verze zápisu zachycovaly změnu na gruntu s odstupem mnoha let. Zapsání splátky roku 1668 je novou informací v porovnání se starším zápisem, který jsem objevil o letošních prázdninách.
Originál zápisu o gruntu se nachází v purkrechtní knize Vrbického statku. Do této pozemkové knihy se začalo psát v roce 1630. Tehdy Smrdov a okolní vesnice patřily k rozsáhlému Trčkovskému panství. Nadpis  "Matěj Kulhavej" na stránce 77 ukazuje na jméno hospodáře z 30. let. Jenže po roce 1634 bylo vše jinak. Po atentátu na Albrechta z Valdštejna došlo ke konfiskaci Trčkovského majetku. Třicetiletá válka se lámala do druhého poločasu.
Po skončení dlouhé války v roce 1648 zůstalo mnoho gruntů zničených a opuštěných. To byl případ i toho našeho. Původní hospodář Matěj Kulhavý statek opustil a ten časem zpustnul. 11. listopadu 1650 se ujal gruntu o velikosti 1/4 lánu Jan Prášek. Nemusel platit tzv. závdavek (první platbu), ale měl každý rok platit tzv. vejrunek.
Za necelé dva roky postavil nebo opravil dům. 13. února 1652 od něj zakoupil chalupnický grunt Adam Šemík. Janu Práškovi zaplatil závdavek a byla mu "odpuštěna" částka za krávu zádušní, o kterou se musel starat on i jeho potomci. Lidmi zvaná železná kráva patřila k nepříjemným povinnostem vůči kostelu. K tomu jistě platili i desátky. Ty se ale v zápisu o převodu gruntů neobjevují. V roce 1653 zaplatil Adam Šemík první vejrunkovou splátku. V následujících letech vejrunky neplatil, a další splátku zaplatil až roku 1668. Potom mu zbývalo ještě zaplatit 13 kop grošů míšenských.
Není jasné, zda se podruh Adam na grunt Jana Práška přiženil nebo jeho žena Anna pocházela z jiné rodiny. V roce 1651 při soupisu poddaných měli novomanželé půlroční dceru Kateřinu. Jana Práška jsem v tomto soupisu ale nenašel. Že by v soupisu byla jeho rodina zapsána pod jiným jménem? Jména rychtářů ve Smrdově, Kunemilu i Ovesné Lhotě jsem v soupisu poddaných našel.
Zde je doslovný zápis o převodech gruntu v čitelnější podobě. Za ním navazuje přepis v původním znění. 

Matěj Kulhavej

Léta Páně 1650, 11. dne měsíce Novembris (listopadu), jinak den sv. Martina biskupa, s jistým vědomím milostivé vrchnosti (titul) ujal týž grunt – pustinu a místo slove Kulhavýho s jednou čtvrtí role vorné i se vším od starodávna k němu příslušenstvím Jan Prášek starý, i kterýž jest od rychtářův Jana Albrechta smrdovského, Jiříka Vondráka kunemilského a Matěje Vorla lhotského, též konšelův z týchž obcí za sumu 20 kop míš. prošacovaná. A poněvadž se ničehož, toliko místo nachází, závdavku žádného, nýbrž vejrunky každoročně, začnouce při držení soudu léta 1652 po 1 kopě míš. klásti povinen bude (kterážto suma, poněvadž žádných nápadníkův k témuž gruntu se nenachází, milostivé vrchnosti připadla a náleží. Actum ve Vrbici ut supra.

Adam Šemík

Léta Páně 1652, dne 13. Februarii (února) s jistým vědomím J.M. Páně (titul) stala se smlouva a trh dokonalý mezi Janem Práškem starým a Adamem Šemíkem, tkalcem (?), jakož jest Jan Prášek grunt Kulhanovský místo minule ujal a vedle možnosti své stavením pod jednou střechou vyzdvihl, nemoha pro sešlost věku svého na témž gruntě pracovati, dobrovolně tak se vším od starodávna k němu příslušenstvím Adamovi Šemíkovi ji za sumu peněz 42 kop míš. prodal, kterážto suma dole rozepsáno, náležeti bude těmto:
J.M. Pánu do odúmrti 15 kop míš.
kráva zádušní se nachází, za ni se srazí 5 kop míš.
Janovi Práškovi prodávajícímu 22 kop míš.,
kteréžto peníze v tomto roce Janovi Práškovi dotčených 22 kop míš. zcela zouplna vypraviti povinen jest, ostatních J.M. vrchnosti náležejících patnácti kop na léta placení, začnouce při držení soudu Ao. 1653 po 1 kopě vypláceti má, kráva zádušní jedna při témž gruntu zůstává, jemuž Adamovi se pět kop míš. napřed sráží. Stalo se léta a dne svrchu psaného v přítomnosti Jana Albrechta rychtáře, Jiříka Kopra konšela, Václava Matouška a Jana Kudrny, vše sousedů smrdovských
Léta Páně 1653 při soudě položil Adam 1 kopu míš.

Matěg Kulhawej
Letha Panie 1650, 11 dne miesycze Novembris, ginak
den sho Martina biskupa, s gistym wědomim milostiwe wrch-
nosti (titul) ugal tyž grunth pustinu a misto slowe Kul-
hawiho s gednau cztwrti roly worne, y se wβim od starodawna
k niemu pržisliβenstwim Jan Prassek stary, y kterýž gest od rychtaržůw Jana
Albrechta Smrdowskeho, Jiržika Wondraka Kunemilského a
Matiege Worla Lhotskeho, tež konβelůw z týchž obcy za summu
Velkostatek Vrbice (SOA Zámrsk)
Kniha purkrechtní, líc listu 77
20 kop miβ. prossaczowana. A poniewadž se nicžehož, tolyko
misto nachazy, zawdawku žadneho, nybrž wegrunky každo-
rocžnie, zacžnaucze prži drženi saudu letha 1652 po 1 kopě m.
klasti powinnen bude (kteražto summa poniewadž žad-
nych napadnikůw k temuž gruntu se nenachází,milostiwe
wrchnosti pržipadla a naleži. Actum na Wrbiczy ut supra.
+
Adam Ssemik
Letha Panie 1652, dne 13. Februarii s gistym wědo-
mym J.M. Panie (titul) stala se smlauwa a trh dokonaly
mezy Janem Prasskem starym a Adamem Ssemikem tkalczem (?),
jakož gest Jan Prassek grunt kulhanowsky misto mynule
ugal a wedle možnosti swe stawenym pod gednau stržechau
wyzdwihl, nemoha pro sesslost wieku sweho na temž gruntie
praczowati, dobrowolnie tak se wssim od starodawna
k niemu pržisluβenstwim Adamowi Ssemikowy gi za summu
peniez 42 kop miβ. prodal, kteražto summa dole
rozepsano, naležeti bude tiemto
J.M. Panu do odaumrti 15 kop m.
krawa zadussni se nachazy, za ni se srazi 5 kop m.
Janowy Prasskowy prodawagiczymu 22 kop m.
kterežto penize w tomto rocze Janowy Prasskowy //

Velkostatek Vrbice (SOA Zámrsk)
Kniha purkrechtní, rub listu 77
// dotcženych 22 kop miβ zczela zauplna wyprawiti powinen
gest, ostatnich J.M. wrchnosti naležegiczych patnaczti
kop na letha placzeni, zacžnaucze prži drženi saudu
Ao 1653 po 1 kopě wyplaczeti ma, krawa
zadussni gedna prži temž gruntu zustawa,gemuž
Adamowy se piet kop miβ napržed sraži. Stalo se letha a dne
swrchu psaneho w pržitomnosti Jana Albrechta
rychtarže, Jiržika Kopra konssela, Waczlawa Ma-
tausska a Jana Kudrny, wsse sausedů smrdow.
Letha Panie 1653 prži saudie položil Adam 1 kopu m.

Žádné komentáře:

Okomentovat