Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 10. září 2023

Současnící Jana a Adama

Jan Šemík a o generaci mladší Adam se objevují v písemných záznamech po roce 1650. Adam, pravděpodobně syn Jana, se narodil s rozptylem několika málo let kolem roku 1630. Koncem třicetileté války žila rodina Šemíkova na Horách Vrbických. Přišla sem nejdříve v polovině 40. let. Můžeme tedy spekulovat, že se ani Jan, ani Adam, nenarodili v blízkém okolí Smrdova i Vrbice. Proč takto uvažuji.

Zlomovým obdobím pro tuto lokalitu byly roky 1633 až 1636. Smrt Marie Magdaleny Trčkové ve Světlé nad Sázavou (1633), vražda jejího syna Adama Erdmana po boku Albrechta Valdštejna v Chebu a smrt posledního muže rodu Trčků z Lípy ‒ Jana Rudolfa (1634). Jestliže se majetky Trčků až do konce 20. let rozšiřovaly (v roce 1628 o Vrbice, Chlum, Dobrovítov a o rok později o Žleby), po obvinění z proticísařského spiknutí byl jejich veškerý majetek zkonfiskován. Během necelých třech let se dominium Trčků rozpadlo. Jen širší okolí Světlé, Ledče a Habrů, od Větrného Jeníkova po Žleby, bylo rozděleno na menší panství 14 majitelům. To vše bylo dokonáno v roce 1636.
zdroj: Kronika města Světlé
Na Valdštejnově pádu profitoval majetkově i Ferdinand Sigmund Kurz. V roce 1636 získal od císaře za odměnu Vrbici, Žáky a Kluky. Patrně však neměl v úmyslu tyto statky držet dlouhodobě. Po dvou letech prodal Kluky a v roce 1648 Žáky na Čáslavsku. Mezitím po roce 1640 prodal také Vrbici s Horami. To je patrné i z urbáře Světlé nad Sázavou, který je sice nadepsán rokem 1591, bylo však do něj dopisováno i později. V roce 1644 byli doplněni poddaní na Horách Vrbických. Z osedlých pouze jméno Pospíšil zůstává i v následujících zápisech. Jméno Šemík mezi plátci úroků není. Byla to ale doba, kdy chybí přesná evidence všech poddaných a navíc příjmí podléhala změnám. Přesto si myslím, že před rokem 1644 žila Šemíkova rodina někde mimo oblast trojúhelníku Světlá ‒ Ledeč ‒ Habry. A tím jsem dokončil úvahu z úvodního odstavce.

Albrecht Beneš Klusák byl současníkem Jana Šemíka. Na rozdíl od Jana, známe některé zajímavé momenty z jeho života i ze života jeho otce Jana Oldřicha Klusáka z Kostelce. Po roce 1623 odešel Jan Oldřich do exilu. Jak se zdá, mohl opustit Království české ještě později. Rok 1628 ve svých memoárech vyznačil emocionálně zabarveným výrazem „vyhnání“. Podle záznamu z roku 1630 pobýval někde v Polsku. Poslední dochovaný záznam, který zanechal, je nadepsán rokem 1636 a mohl vzniknout zhruba ve stejné době, kdy se Jan Oldřich Klusák z Kostelce pohyboval v okolí Jana Amose Komenského, který tehdy žil v polském Lešně. Jeho bratr Mikuláš Klusák končí také nejspíš v emigraci, neboť se hlásil k Jednotě bratrské a majetek mu byl po Bílé hoře konfiskován. Druhý bratr Albrecht Jiří v roce 1625 umírá v Čechách.
Zámeček v Bačkově byl zbořen
Ve stejném roce se narodil vnuk Jana Oldřicha a syn Albrechta Beneše Jan Maxmilián Klusák z Kostelce, který po smrti otce v roce 1651 zdědí Bačkov. Dochovala se závěť Albrechta Beneše Klusáka. I on patrně, stejně jako otec zastává protestantské smýšlení, i když se asi formálně stal katolíkem. Ačkoli se Albrecht Beneš neodebral, na rozdíl od řady svých příbuzných, do náboženského exilu a rozhodl se pro setrvání v Království českém, nedaly se zvláště v jeho jednání vůči otci Janu Oldřichovi zaznamenat jakékoli náznaky neshod či vzájemného neporozumění. Díky výpovědi dochovaného dopisu z počátku května 1635, který Albert Beneš, toho času ve Vídni, prostřednictvím Jindřicha Kustoše ze Zubřího a Lipky odesílal otci na neznámé místo, se naopak podařilo zjistit, že měl k protestanskému vyznání nadále dosti blízko a navzdory složitým podmínkám doufal v zachování kontaktů se svými blízkými.

Albert Beneš Klusák z Kostelce byl generačním souputníkem Jana Šemíka a Jan Maxmilián Klusák se narodil zhruba ve stejné době jako Adam Šemík. V nejstarších matrikách z Habrů lze objevit událost, které se účastnil jako svědek právě Jan Maxmilián. V červnu 1674 byl za kmotra po narození syna habrského pojezdného. Úředník s titulem polesný či také lesní pojezdný, později nazývaný nadlesní, nebo také vrchní myslivec. V 70. letech byl Adam Šemík občas uváděn v matrikách také jako Myslivec.

zdroje:
SEIDLER, Karl a Ant. Vlad. EICHLER. Kronika města Světlé od roku 1207-1886: s dějepisnými poznámkami o nejbližších vsích a místech v okolí Světlé, se statistickými tabulkami a stručnými vyňatky z Trčkovského Urbáře panství světelského z roku 1591. Ve Světlé: K. Seidler, 1887, s. 153.
KOREŠ, František. Proměna nižší šlechty Království českého v pobělohorské době. České Budějovice, 2020. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta.
Sbírka matrik Východočeského kraje; signatura: 569; matrika NO, farnost Habry; 1673–1687 () []

čtvrtek 10. srpna 2023

Vyšehradské zastavení

Od března tohoto roku pracuji na Horách Kavčích a jezdím domů obvykle metrem až na „Zápraží“, jak říkám pražským okrajovým částem, v mém případě do Čakovic.
Na počátku bylo světlo
V pondělí však metro nejelo, někdo skočil na Florenci do kolejiště, a tak jsem se rozhodl jít pěšky přes Vyšehrad dolů k Vltavě. Při cestě kolem starobylé rotundy svatého Martina jsem si připomněl, že se někde zde napřesrok potkáme. Už se vám podařilo tuto novinku šířit po vašich blízkých příbuzných?
V posledních týdnech jsem se snažil prozkoumat minulost Hor Vrbických. Podle posledních poznatků se do této lokality první Šemík, myslivec Jan s rodinou, dostal mezi roky 1644 a 1651. Nejpozději v roce 1644 došlo k připojení vrbického a dobrovítovského dominia k sousednímu světelskému. V urbáři, založeného roku 1591 ještě za Trčků, byli dodatečně dopsáni osedlí na Horách Vrbických. Příjmí Šemík tam není.
U Šemíka
V červenci jsem se v Praze potkal se vzdáleným bratrancem z dolní linie. Jeho vzorek DNA je již v italské laboratoři. Nyní se těším na setkání se zástupcem „Horňáků“, pro kterého mám připraven druhý balíček. Než se dostaneme k výsledkům, což bude trvat pravděpodobně několik měsíců, můžeme přemýšlet, co při srazu na Vyšehradě podnikneme. Restaurace U Šemíka je dočasně uzavřena. Uvidíme, zda se rekonstrukce povede a stihne do konce dubna příštího roku. Zároveň opět připomínám, že bylo vyhlášeno pátrání po kandidátovi na držitele putovní Adamovy radlice, toho času uschované v Ovesné Lhotě. Pokud si toto některý takový přečte a měl by zájem, nechť se mi ozve.

sobota 5. srpna 2023

Než došel Šemík na Hory

Hory Vrbické, občas zvané Hory Stříbrné a okrajově také Hory Knínické. Lokalita na hranici tří katastrů – Vrbic, Kynic a Dobrnic – s místními názvy Hory, Na Horách, Na Dolech, Za Láskem, Za Ovčínem.
I. vojenské mapování – josefské, 1764-1768
Kde se vzal
 tu se vzal Jan Šemík. Byl o generaci starší než Adam. Ten už je spojen se Smrdovem. O Janovi víme, že se jeho jméno v roce 1651 vyskytuje na Horách Vrbických. Vraťme se ale o století zpět.
V areálu těžby stříbrných rud na Horách Vrbických došlo ke vzniku hned dvojice hornických (havířských) osad přímo při dolech, byť vzdálenost otvírek od čtyř nejbližších stálých sídel – Vrbice, Kynic, Hroznětína či Dobrnic – nepřesahovala 1,5 km. Významnější z hornických sídlišť, na Horách Vrbických, dokonce přečkalo ukončení těžby před koncem 16. století, postupně bylo přeměněno na drobnou ves v obvodu vrbického statku, aby v osmdesátých letech 18. století posloužilo jako zázemí pro obnovené kutací pokusy a posléze definitivně zaniklo na samém konci století následujícího. Právě na konci 19. století čáslavský archeolog Kliment Čermák zde našel ještě zbytky obydlí z malé osady, původně asi hornické. Při nevelkém výzkumu nalezl zlomky malovaného talíře, zlomky keramiky, kamnové kachle a hornická želízka.
Stabilního katastr, povinné císařské otisky, 1838
V roce 1561 zde žil a platil dvakrát ročně poplatky úředník Stanislav Syrakovský. Dále Jan a Vondra Kubů. Do pěti osedlých ještě doplňme Jana Žáka a Šťastného. Oba poslední jmenovaní měli zpustlá stavení a byli od poplatků dočasně osvobozeni.
V roce 1603 kupovala Alena Ojířová z Damsdorfu od Jiřího Materny spolu s Vrbicí díl vsi Hor Stříbrných. Postupem času se ale pro osadu prosadil tradiční název celého těžebního okrsku, nesporně i pro její trvalé sepětí s vrbickým panstvím. V roce 1628 Marie Magdaléna Trčková připojila Vrbice (a Chlum s Dobrovítovem) ke Krchlebskému panství. Popis statku "mnohými kontribucemi sešlý, ohněm popálený a jinak zplundrovaný" v době, kdy třicetiletá válka zdaleka ještě neskončila, naznačuje mnohé. Osada Hory Vrbické byla dodatečně, někdy na přelomu třicátých a čtyřicátých let 17. století, dopsána do urbáře panství Světlá. Urbář zde zachytil pět poplatníků (Tomek, Pospíšil, Rozvora, Vojířka, kantorská chalupa). Podle zdroje (2.) byly připsány zápisy k vesnicím Vrbice a Hory Vrbické až roku 1644. I když panství od roku 1636 nepatřilo Trčkům, urbář používali i další majitelé panství. Je to patrné z přípisů nových lokalit a úprav jednotlivých sum či jmen ze 17. či 18. století. Šemíkovi tedy sem na Hory mohli přijít jen několik roků před koncem třicetileté války.
II. vojenské (Františkovo) mapování - Čechy
1836-1852, mapový list O_10_VI
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 evidoval ve vsi souhrnem 25 duší v šesti domech (6 rodin), s výjimkou dvou mužů vesměs nekatolického vyznání. Do berní ruly o tři roky později přibyl sedmý usedlík: celkem tu hospodařili tři chalupníci a čtyři zahradníci, které vedle chudých pozemků živila i řemesla a služba (tkalci, tesař, krejčí, myslivec).
Havířské domy popsal těsně před definitivním zánikem na konci 19. století již zmiňovaný K. Čermák: „uprostřed položena klenutá černá kuchyňka v chodbě a od ní křížem rozděleny čtyři světnice s nízkým stropem dřevěným“.

zdroje:
1. Jiří Doležel: K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století, Archeologický ústav AV ČR v Brně, Přehled výzkumů 57-2, str. 197-249, Brno 2016
2. Iveta Krpálková: Světelské panství ve světle Trčkovského urbáře z roku 1591Bakalářská diplomová práce, Brno 2021

čtvrtek 27. července 2023

Jak Hory Vrbické ke jménu přišly

Vrbice (Fürwitz) nepřesně umístěná
přímo na řece Sázavě, kde bychom
hledali Ledeč a Světlou (Bitta). 
Mapa Johanna Crigingera z roku 1568

Jak toto místo přišlo ke svému jménu? To se musíme vrátit v čase do poloviny 16. století.
Zahájení časně novověkého dobývání stříbra na místním ložisku nápadně koreluje se svobodou, kterou s platností od 1. listopadu 1547 Ferdinand I. postoupil (v rámci dohody o minci) na patnáct let panskému a rytířskému stavu Českého království svoji polovinu desátku ze zlatých a stříbrných dolů. Některé tradiční i nové stříbrnorudné lokality na Vysočině a v Posázaví (Jihlava, Polná, Přibyslav, Rataje nad Sázavou, Ratibořice, Stříbrná Skalice, Střímělice, Tábor) nemohly v padesátých letech 16. věku zdaleka konkurovat nalezišti v blízkosti Vrbic a Kynic. Bohatství vrbických stříbrných dolů, ať již skutečné nebo předpokládané, náleželo další celé půlstoletí k aktivům v ekonomice jinak drobného vrbického panství. Patrně proto byly jinak marginální Vrbice pod svým dobovým německým označením (Fürwitz) vyznačeny v mapě zpracované Johannem Crigingerem a vytištěné roku 1568 v Praze. Po Klaudiánově mapě to byla druhá mapa Českého království. A s oblibou byla dále kopírovaná, a to až do vzniku mapy Aretinovy (1619). Protože se nedaleko nacházely Hory Kutné, označil někdo novou lokalitu Horami Vrbickými.
Vrbkové z Vrbice měli na štítě podkovu
dolů obrácenou a na ní sedícího ptáka
s takovou chocholkou jako páv. Sedláček.
Dosud známé doklady zcela neobjasňují, zda báňské práce započaly před polovinou 16. století na stařinách nebo na nově objeveném ložisku. Kdo inicioval průzkumné aktivity a následnou těžbu? Mohlo se jednat o horníky, odborníky a kapitálově silné nákladníky, otevírající prospekci a kutání po dohodě s pozemkovými pány; nezřídka ale počáteční podnět k dolování dala samotná vrchnost.
Komplikované majetkové poměry na Vrbici i samotných Horách Vrbických měly svůj počátek v prvních letech 16. století, kdy jako dědičky starého zemanského statku zůstaly tři dcery Václava Vrbky, posledního vrbického vladyky. Kateřina, Apolonie a Anna z Vrbice. Malé vrbické panství, zahrnující pouze vlastní ves Vrbici s tvrzí, bylo tehdy rozděleno na tři díly, které dostaly jednotlivé sestry a jejich manželé.
Uveďme chronologicky osoby a události, které jsou spojeny s Vrbicí a Horami Vrbickými v 16. století.
~ 1506 Prvý díl Vrbice přešel někdy kolem roku 1506 na patrně nejstarší Kateřinu a jejího muže, Viléma Podvinského z Lerojid (Lerojed), vladyku ze starého středočeského rodu.
1534 Vilém trvale sídlil na vrbické tvrzi, v tituláři české šlechty Brikcího z Licka z roku 1534 se mezi rytíři připomínal Vilém z Lerojid a na Vrbici.
1534 Druhá z dědiček vrbického statku, Apolonie z Vrbice, uzavřela sňatek s Jakubem Vonešem Hostovským z Hostovic, vladykou patrně ze starobylého rozrodu z Pardubicka. Rovněž Jakub Voneš spolu s Apolonií na svém nevelkém dílu vrbického statku přímo sídlili, v tituláři z roku 1534 mezi členy rytířského stavu nechyběl Jakub z Hostovic a na Vrbici. Možná Jakub a Apolonie na Vrbici přebývali na tak zvaném sídle Mikulášovském, po zahájení a rozmachu těžby stříbra proměněném na výsadní krčmu.
1538 Poslední třetina vrbického zemanského statku se na počátku 16. století s Annou z Vrbice dostala do rukou východočeského rytířského rodu Bořků Dohalských z Dohalic. Není zatím zřejmé, kdo z Dohalských jako manžel Anny vrbický díl získal, roku 1538 jej v nedílu drželi již její synové Jan a Petr, kteří tehdy ze svého dědictví na Vrbici odprodali mlýn s určitými dalšími užitky Vilémovi Podvinskému z Lerojed.
před r. 1541 Ještě před shořením zemských desk 2. června 1541 se oba bratři majetkově rozdělili, přičemž vrbické statky připadly Janovi, od poloviny 16. století vystupujícímu v písemnostech jako Jan starší Bořek Dohalský z Dohalic. Není vůbec jisté, že na vrbickém statečku přímo sídlil: jeho rezidencí byl spíše dům v Kutné Hoře v blízkosti Kouřimské brány a masných krámů, jenž zakoupil roku 1548 a vlastnil jej ještě o čtvrtstoletí později (1570).
1546 Kateřina z Vrbice zemřela nejspíše okolo roku 1540, ovdovělý Vilém 7. května 1546 vrbické majetky nechal zapsat i svým dcerám, Apolonii a Magdaléně. K dílu po Kateřině z Vrbice náležela tehdy vlastní tvrz Vrbice, poplužní dvůr, poplatný Duchkovský dvůr a dva kmetcí dvory, dále i lesy a řeka Sázavka.
1546 Po smrti obou manželů Hostovských převzaly příslušnou třetinu rozdílu jejich děti, syn Burián Voneš Hostovský a dcera Kateřina. 24. března 1546 nechali do obnovených zemských desk zapsat nedílné držení svého vrbického dědictví.
1547 Stejně jako jeho strýc Vilém Podvinský z Lerojed, rovněž Burián Voneš se z titulu pozemkového pána angažoval v počátcích dolování stříbra na Vrbici. Podle dosud známých informací oznámil 14. října 1547 pan Burian Voneš Hostovský z Hostovic a na Vrbici hornímu úřadu objev dolu na svých majetcích u Vrbice a požádal o frystuňk.
1547 Už 22. listopadu 1547 udělil Vilém Podvinský spolu s Buriánem Vonešem z Hostovic jako druhým z trojice vrbických pozemkových pánů kverkům na vrbických dolech frystuňk na dobývání stříbra. Na některé šachty na svých majetcích ale poté sám dával propůjčky jiným zájemcům, bez vědomí právoplatných nákladníků.

pondělí 17. července 2023

Prázdninové zastavení

Během června jsme se dobrali k termínu vyšehradského srazu. Zapište si následující datum: 112. května 2024. Jako obvykle je to sobota.
Místem setkání, jak už je v přestupných letech tradicí, bude Vyšehrad. Času je dost a pokud by někdo chtěl přiložit ruku k dílu při přípravě srazu, bude jeho pomoc vítána. Opět se vynořuje otázka, zda se objeví další opatrovatel*ka Adamovy radlice.
Bylo by pěkné, kdyby se sešlo všech osm dosavadních držitelů štafetové trofeje. Vím, že všichni mají svoje starosti a někteří žijí daleko od Prahy. Právě jsem se vrátil z Francie, kde žije se svou rodinou Petra. Mimochodem, všechny čtyři držitelky putovní trofeje již nenosí příjmení Šemíková. Na fotografiích ze starších setkání můžeme najít všech osm nositelů Adamovy trofeje. Poznáte je? Kdo bude další...
Počátkem července dorazily z Itálie dva balíčky. Jsou připraveny pro dva bratrance, kteří nám pomohou upřesnit informace v genetickém stromu Adamovy mužské linie. Těším se na setkání s nimi.

Ještě dodatek. Stále platí možnost nechat se doplnit do rozrodu rodu Šemíkova. Co je potřeba udělat? Na kontakt poslat údaje k doplnění. U žijících osob bude uvedeno pouze jméno a příjmení, jak vidno na našem rodokmenu.

pondělí 26. června 2023

Online matriky v Hradci Králové

Od roku 2021 jsou matriky online k dispozici na stránkách Státního oblastního archivu v Hradci Králové a v Zámrsku zůstávají matriky v papírovém originálu.

Farní úřad: Světlá nad Sázavou

sign. 2552, matrika NOZ () [], 1659-1693
územní rozsah: farnost Světlá nad Sázavou (Benetice, Bohušice, Broumova Lhota, Březinka, Dolní Dlužiny, Druhanov, Horní Dlužiny, Kunemil, Leštinka, Lipnička, mlýny, Mrzkovice, Nová Ves u Světlé, Opatovice, Pavlíkov, Pohled, Příseka, Služátky, Svatojánské Hutě, Světlá nad Sázavou, Závidkovice) + filiální obvod Lipnice nad Sázavou (Budíkov, Bystrá, Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Kejžlice, Kochánov, Konkovice, Křepiny, Lipnice nad Sázavou, Loukov, Meziklasí, Radkovec, Radostovice, Rejčkov, Řečice, Smrčná, Volichov, Záběhlice) + lokality z okolí (Babice, Bačkov, Boňkov, Hurtova Lhota, Chlum, Krásná Hora, Michalovice, Okrouhlice, Pelestrov, Sázavka, Skála, Vadín, Valečov, Vež, Vrbice, Zahrádka, Zboží)
229 fol., čeština, latina, poznámka: NZ od IV/1659, O II/1659-XI/1693

sign. 2582, index N () [], 1659-1826
(Benetice, Hutě Benetické, Dobrá nad Sázavou, Dolní Bohušice, Horní Bohušice, Broumova Lhota, Dolní Březinka, Horní Březinka, Dolní Dlužiny, Druhanov, Horní Dlužiny, Hamry mosazné, Kunemil, Lány, Leštinka, Lipnička,  Mezilesí, Mrzkovice, Nová Ves u Světlé, Nový Dvůr, Opatovice, Pavlíkov, Pohleď, Příseka, Rozinin Dvůr, Ředkovský Mlýn, Služátky, Svatojánské Hutě, Světlá nad Sázavou, Weingartův Mlýn, Závidkovice, Žebrákov, Kučerův Mlýn, Bradáčův Mlýn, Spálený Mlýn, stupárna za Pohledí, V Polích) + filiální obvod Lipnice nad Sázavou (Budíkov, Bystrá, Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Kejžlice, Kochánov, Koňkovice, Křepiny, Loukov, Lipnice nad Sázavou, Meziklasí, Proseč, Radkovec, Radostovice, Rejčkov, Řečice, Skelné hutě Světelské, Smrčná, Trpišovice, Volichov, Záběhlice) + lokality z okolí (Babice, Bačkov, Boňkov, Hora, Horní Paseka, Hurtova Lhota, Chlum, Kojkovice, Krásná Hora, Leština u Světlé, Lubno, Michalovice, Okrouhlice, Pelestrov, Sázavka, Skála, Staré Hutě, Štěpánov, Vadín, Valečov, Vitonín, Věž, Vrbice, Zahrádka, Zboží)

sign. 2583, index O () [], 1659-1836
(Benetice, Hutě Benetické, Dobrá nad Sázavou, Dolní Bohušice, Horní Bohušice, Broumova Lhota, Dolní Březinka, Horní Březinka, Dolní Dlužiny, Druhanov, Horní Dlužiny, Hamry mosazné, Kunemil, Lány, Leštinka, Lipnička, Mezilesí, Mrzkovice, Nová Ves u Světlé, Nový Dvůr, Opatovice, Pavlíkov, Pohleď, Příseka, Rozinin Dvůr, Ředkovský Mlýn, Služátky, Svatojánské Hutě, Světlá nad Sázavou, Weingartův Mlýn, Závidkovice, Žebrákov, Kučerův Mlýn, Bradáčův Mlýn, Spálený Mlýn, stupárna za Pohledí, V Polích) + filiální obvod Lipnice nad Sázavou (Budíkov, Bystrá, Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Kejžlice, Kochánov, Koňkovice, Křepiny, Loukov, Lipnice nad Sázavou, Meziklasí, Proseč, Radkovec, Radostovice, Rejčkov, Řečice, Skelné hutě Světelské, Smrčná, Trpišovice, Volichov, Záběhlice) + lokality z okolí (Babice, Bačkov, Boňkov, Hora, Horní Paseka, Hurtova Lhota, Chlum, Kojkovice, Krásná Hora, Leština u Světlé, Lubno, Michalovice, Okrouhlice, Pelestrov, Sázavka, Skála, Staré Hutě, Štěpánov, Vadín, Valečov, Vitonín, Věž, Vrbice, Zahrádka, Zboží)

Farní úřad: Sázavka

Územní obvod: Sázavka (dříve Smrdov), Bačkov, Dobrnice, Leština, Lubno, Ovesná Lhota, Štěpánov, Vrbice, Zboží, Hroznotín (část Dobrnic), Stará Chraňbože (část Dobrnic), Nová Chraňbože (část Dobrnic)
Poznámka: 1358 farní kostel pod patronátem kláštera řádu benediktinů ve Vilémově, od 1694 fara
Druh fary: katolická, vikariát: Ledeč nad Sázavou, diecéze: Královéhradecká, matriční obvod: Světlá nad Sázavou, Habry, okres: Havlíčkův Brod, kraj: Vysočina

sign. 4851, matrika NOZ () [], 1694-1770
485 fol., čeština, latina, poznámka: N od XI/1694, O II/1698-XI/1770, Z od 1698, fol. 258-259 biřmovaní 1750-1766, fol. 260-271, 354 nemanželské děti 1698, 1736-1770

sign. 2545, matrika N index N () [], 1771-1830
234 fol., čeština, latina, poznámka: fol 211-212 nemanželské děti 1773-1783

sign. 2546, matrika N index N () [], 1805-1847
265 fol., čeština


sign. 2547, matrika N () [], 1844-1862
282 fol., čeština, němčina
Státní oblastní archiv v Hradci Králové

sign. 3047, matrika N () [], 1863-1882
477 fol., čeština

sign. 6013, matrika N () [], 1883-1903
421 fol., čeština

sign. 2548, matrika O index O () [], 1771-1835
102 fol., čeština, latina

sign. 2549, matrika O index O () [], 1835-1850
120 fol., čeština, němčina

sign. 3048, matrika O () [], 1851-1885
210 fol., čeština

sign. 2550, matrika Z index Z () [], 1771-1835
121 fol., čeština, latina

sign. 2551, matrika Z index Z () [], 1803-1846
88 fol., čeština

sign. 6014, matrika Z () [], 1847-1907
316 fol., čeština, němčina, poznámka: fol. 316 nařízení presidia o zasílání výkazů zemřelých 1901

Pokud vám vyhovuje hledat ve stažených matrikách, otevřete si archivní pomůcku Sbírka matrik Východočeského kraje. V pdf souboru je u každé matriční knihy odkaz "Stáhnout všechny snímky". Zde můžete použít link [↓].

čtvrtek 8. června 2023

Blíží se Den otců

V mezičase mezi Dnem matek a otců si můžeme zvolit termín pro konání příštího srazu Šemíků. Po letech hojných a družných přišly časy nejisté a zdrženlivé. Pojďme si společně zavzpomínat a s nadějí vzhlížet k věcem příštím.
Petr a Roman na YFull a FTDNA
Kromě termínu srazu nám chybí kandidát na dalšího nositele rodové štafety. A ještě jeden nebo dva otazníky mi zbývají. Již od března víme, že naše dvě základní rodové linie jsou nejen papírově, ale i geneticky propojeny. Na obrázku je vpravo Horní linie (R. Š. a V. Š.) a vlevo linie Dolní (P. Š., M. Š.). Schválně, zda se vzdálení bratranci podle iniciál poznají. Jsou kandidáty pro genetický test.
V každé z obou linií jsem vybral po jednom zástupci, který každý může pomoci blíže specifikovat konce větviček jednotlivých rodin. Rozdělení jednotlivé větve na menší větve je určeno v podstatě mutací, která se projeví u potomků jednoho muže. Takže genetickým testem se, zjednodušeně řečeno, porovná, s kterou větví má testovaný muž shodné markery a určí se mu tzv. terminální SNP. To je jedna konkrétní mutace, kterou mají alespoň dva muži, a která definuje určitou větev, do které tito muži patří.
Otec Tomáše a Josefův strýc Jakub se usadili v Ovesné Lhotě.
Jejich potomci tam žijí dodnes.
Testováním se rovněž určí i tzv. privátní SNP, které ještě u nikoho nebyly objeveny. Terminální SNP se však může měnit, a to v případě, kdy v jedné větvi přibudou testované osoby, které mají některé tyto privátní SNP shodné. Právě podle těchto společných SNP vznikne nová větev, která může být vlastní třeba konkrétní rodině. (*) Zdá se vám to příliš komplikované? Příští rok na Vyšehradě se to pokusím vysvětlit jednodušší formou :-)
Tomáš Šemík z Ovesné Lhoty a Josef Šemík ze Smrdova byli vzdálenými bratranci (3C1R) se společným předkem Adamem. 3. bratranci jednou posunutí byli spřízněni nejen po mužské linii. Václav Buríšek, syn dcery Tomáše se oženil s dcerou Josefova strýce.