Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 3. dubna 2013

Vesnice přiškolené a odškolené

V době, když Jan Ámos Komenský v uherském exilu sepisoval Svět v obrazech a Školu hrou, Adam Šemík kupuje ve Smrdově chalupu s polnostmi. Rok 1652 - několik let po devastující třicetileté válce. V okolí byla patrně nejbližší škola ve Světlé (od r. 1578) a v Ledči nad Sázavou. Tyto školy tehdy navštěvovali pouze chlapci ze šlechtických a bohatších městských rodin.
Škola ve Smrdově
Roku 1694 byl ve Smrdově obnoven farní úřad a současně zřízena farní škola. Prvním učitelem se stal Ondřej Kratochvíl. Působil zde v letech 1694 až 1728. Protože to byla dlouhou dobu jediná škola v okolí, školní obvod byl opravdu rozsáhlý. Spadaly do něj obce: Smrdov, Vrbice, Malý Roznotín, Chraňbož, Leština, Štěpánov, Lubno, Bačkov, Zboží, Kunemil, patrně i Dobrnice. Od roku 1775 také Ovesná Lhota a Vlkanov, ale jen do roku 1807, kdy byly obě přiškoleny k Číhošti.
Teprve v roce 1857 se odškolil Malý Roznotín také do Číhoště, roku 1858 Kunemil do Světlé, roku 1862 si Bačkov a Zboží postavily vlastní obecní školu, roku 1877 Dobrnice, Leština a Chraňbož si vybudovaly též vlastní školu a roku 1894 se Lubno odškolilo do Habrů.
Od roku 1828 až do roku 1872 byl učitelem Jan Šmíd, nejdéle sloužící smrdovský učitel. Potom nastupuje Václav Němeček. Do roku 1876 se vyučovalo trivium - čtení, psaní, počítání - a náboženství. Roku 1878 se stará škola bourá a na stejném místě se staví nová, jednopatrová, která stojí dodnes. Nová škola se otevřela 11. září 1879. Byla postavena nákladem 10445 zlatých.
Marie se uměla podepsat, Anna to řešila třemi +
Přenesme se do Ovesné Lhoty, kde škola před rokem 1866 nebyla. V kronice obce se v roce 1930 píše.  Do roku 1775 patřila Lhota s Vlkanovem školou do Ledče. Toho roku byly tyto dvě osady přiděleny do Smrdova, roku 1807 do Číhoště. Roku 1812 byla vystavěna za pomoci Ovesné Lhoty škola ve Vlkanově a ze Lhoty chodilo se tedy do Vlkanova. Přiškoleny byly též Dolní a Horní Dlužiny.
V roce 1866 byl přestavěn  ve Lhotě starý obecní špýchar na jednotřídní školu. Následujícího roku byla škola vysvěcena  a odevzdána svému účelu. Bylo to v čp. 41 (v r. 1930 hostinec a obchod paní B. Kubešové). Chodily sem též děti z obojích Dlužin. Prvním učitelem byl tu Václav Vondra, bývalý podučitel ve Světlé. Po něm působil tu do roku 1878 Václav Mendl, pak do roku 1882 Josef Pacher, který opustil stav učitelský a stal se hercem kočující divadelní společnosti. Potom učil tu Jan Klečák, který taktéž se roku 1891 místa učitele vzdal a stal se mlynářem. Toho roku byl tu správcem školy Václav Forman, ketrý tu působil až do 1. ledna 1925, kdy odešel na penzi.
Škola (bývalá) v Ovesné Lhotě
V roce 1895 povolila pražská zemská škol. rada druhou třídu, která byla umístěna zprvu v č. 14, pak v č. 4. Stará školní budova již nedostačovala, obec musela pomýšleti na stavbu nové školy. Avšak pro různé neshody v místní školní radě i obecním zastupitelstvu došlo ke stavbě školy až v roce 1901. Dne 12. října byla nová škola vysvěcena. Náklad na novou školu obnášel 20000 zlatých.
Školním rokem 1928/29 ustaven byl řídícím učitelem František Voslář, který sepsal i tento zápis v obecní kronice.


Žádné komentáře:

Okomentovat